ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 267 276 2538
การศึกษาผลตอบสนองของข้าวโพดต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ที่ปลูกบนดินชุดห้างฉัตร 238 130 2526
การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย 175 161 2536
การศึกษาวันปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมบนดินชุดห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่ 157 180 2538
การหาสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ควบคุมผลผลิตของถั่วลิสง 52 154 2525
การใช้ฟอสเฟตซอร์ปชั่นไอโซเทอร์มในการหาความต้องการฟอสฟอรัสของถั่วลิสง 70 148 2525
งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย 296 284 2529
ผลของการจัดการดินและพืชบางวิธีที่มีต่อการชะล้างพังทลายของดิน 111 105 2527
พืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน 57 406 2524
พืชเศรษฐกิจบำรุงดินที่เหมาะสมในระบบการปลูกพืชที่ดอน 89 120 2526
อิทธิพลของการจัดการดินและพืชที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินชุดยโสธร 96 205 2528
อิทธิพลของการไถพรวนและวัสดุคลุมดินที่มีต่อการชะล้างพังทลาย 124 156 2527
เพิ่มเติมโดย Google Scholar