ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าจากการจัดการดินและพืชที่แตกต่างกัน 99 94 2527
การศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าจากการจัดการดินและพืชที่แตกต่างกัน 80 128 2528
งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย 297 285 2529
การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย 178 162 2536
การคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่บนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย 140 177 2536
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 269 279 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar