ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การคาดคะเนปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่บนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย 138 176 2536
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 267 276 2538
การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย 175 161 2536
การศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าจากการจัดการดินและพืชที่แตกต่างกัน 97 91 2527
การศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าจากการจัดการดินและพืชที่แตกต่างกัน 79 126 2528
งานวิจัยอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ดอนในภาคเหนือของประเทศไทย 296 284 2529
เพิ่มเติมโดย Google Scholar