ศูนย์โครงการจัดและพัฒนาที่ดินภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่ 126 321 2522
ความสัมพันธ์ของโรคต่อผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพการใช้น้ำฝนเป็นหลัก 96 99 2522
การเปรียบเทียบยาป้องกันกำจัดโรคใบจุดและราสนิมเหล็กในถั่วลิสง 67 152 2522
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน 81 136 2523
เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน 77 105 2524
การเปรียบเทียบยาปราบวัชพืชชนิดที่พ่นก่อนและหลังพืชงอกในถั่วลิสง 99 240 2525
การศึกษาผลตอบสนองของข้าวโพดต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ที่ปลูกบนดินชุดห้างฉัตร 243 132 2526
การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย 178 162 2536
การศึกษาวันปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมบนดินชุดห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่ 158 182 2538
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 269 279 2538
เพิ่มเติมโดย Google Scholar