ศูนย์โครงการจัดและพัฒนาที่ดินภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาผลของการจัดการดินและพืชที่มีต่อการชะล้างพังทลาย ของดินบนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 267 276 2538
การศึกษาผลตอบสนองของข้าวโพดต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ที่ปลูกบนดินชุดห้างฉัตร 238 130 2526
การศึกษาระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย 175 161 2536
การศึกษาวันปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมบนดินชุดห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่ 157 180 2538
การเปรียบเทียบยาปราบวัชพืชชนิดที่พ่นก่อนและหลังพืชงอกในถั่วลิสง 96 234 2525
การเปรียบเทียบยาป้องกันกำจัดโรคใบจุดและราสนิมเหล็กในถั่วลิสง 63 148 2522
การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่ 124 315 2522
ความสัมพันธ์ของโรคต่อผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพการใช้น้ำฝนเป็นหลัก 95 96 2522
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน 80 132 2523
เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่ 2 ในพื้นที่ดอนและอาศัยน้ำฝน 76 100 2524
เพิ่มเติมโดย Google Scholar