• นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 • Ecology and population density of Asian elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

 • วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

 • Journal of Wildlife in Thailand (Thailand)

 • ธ.ค. 2546

 • 0858-396X

 • 2546

 • รองลาภ สุขมาสรวง

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 13-36

 • ไทย

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • ช้างอินเดีย;สัตว์ป่า;นิเวศวิทยา;ประชากรสัตว์;ถิ่นอยู่อาศัย;ความหนาแน่นของประชากร;อัตราส่วนทางเพศ;อายุ;พฤติกรรม;แหล่งสงวนทางธรรมชาติ;ประเทศไทย

 • Indian elephant;Wild animals;Ecology;Animal population;Habitats;Population density;Sex ratio;Age;Behaviour;Nature reserves;Thailand

 • ช้างป่า;นิเวศวิทยา;ประชากร;การใช้พื้นที่อาศัย;การเคลื่อนที่;พฤติกรรม;ชนิดพืชอาหาร;การหากิน;ความหนาแน่นประชากร;อัตราส่วนเพศ;โครงสร้างชั้นอายุ;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 • Asian elephant;Ecology;Population density;Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

 • [1] รองลาภ สุขมาสรวง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ)

 • [1] Ronglarp Sukmasuang (National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok (Thailand). Khao Nang Ram Wildlife Research Station)

817 653
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

รองลาภ สุขมาสรวง. (2546). นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
           วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 11 (1) ,13-36


รองลาภ สุขมาสรวง. "นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง"
           วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 11, 2546, 13-36.

รองลาภ สุขมาสรวง. (2546). นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
           วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 11 (1) ,13-36