• ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12

 • ไทย

 • L60-อนุกรมวิธานสัตว์

 • SQUIRRELS;BIODIVERSITY;POPULATION DENSITY;THAILAND

 • กระรอก;ความหลากหลาย;ประชากร;ชนิด;ความหนาแน่น;จ.นราธิวาส;ป่าพรุโต๊ะแดง

 • ในช่วงปี พ.ศ. 2537 และ 2538 ได้ทำการศึกษาประชากรกระรอกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่าป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธี Line Transect Method โดยใช้เส้นสำรวจทั้งหมด 8 เส้น ระยะทาง 12.1 กิโลเมตร พบกระรอกจำนวน 4 ชนิด คือ กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii) และกระรอกหางม้าจิ๋ว (Sundasciurus lowii) กระรอกหางม้าเล็ก (S. tenuis) และกระรอกข้างลายท้องแดง (C. notatus) โดย 2 ชนิดแรกเป็นชนิดที่พบเฉพาะในป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ และ 2 ชนิดหลัง เป็นชนิดที่อาศัยหากินทั้งในป่าและพื้นที่กสิกรรม และจาก relative abundance พบว่ากระรอกข้างลายท้องแดงมีความชุกชุมมากที่สุด รองลงไปได้แก่กระรอกหางม้าเล็ก และกระรอกหางม้าจิ๋ว/กระรอกสามสี ตามลำดับ กระรอกที่พบทั้งหมด 4 ชนิดนี้ มีเพียงชนิดเล็กเท่านั้น ที่สามารถคำนวณหาความหนาแน่นได้คือ กระรอกข้างลายท้องแดง มีประชากร 93.01+-39.58 ตัวต่อตารางกิโลเมตรในปี 2537 และ 107.82+-49.35 ตัว/ตารางกิโลเมตรในปี 2538 นอกจากนี้ กระรอกข้างลายท้องแดงที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่าป่าพรุโต๊ะแดง สามารถมองเห็นได้ในระยะโดยเฉลี่ย 20.096 เมตร (SD=14.027, N=61)

 • [1] พิทักษ์ ชิดเครือ
  [2] รองลาภ สุขมาสรวง
  [3] ไสว วังหงษา
  [4] อุทัย คมพยัคฆ์
  [5] กัลยาณี บุญเกิด

 • [1] Pitak Chidkrua
  [2] Ronglarp Sukmasuang
  [3] Sawai Wanghongsa
  [4] Utai Kompayak
  [5] Kalyanee Boonkird

320
  
 

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

พิทักษ์ ชิดเครือ และคนอื่นๆ. (2539). ความหลากหลายและประชากรกระรอกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่า ป่าพรุโต๊ะแดง
           จังหวัดนราธิวาส
.  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 5 (1) ,1-12


พิทักษ์ ชิดเครือ และคนอื่นๆ. "ความหลากหลายและประชากรกระรอกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่า ป่าพรุโต๊ะแดง
           จังหวัดนราธิวาส" วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 5, 2539, 1-12.

พิทักษ์ ชิดเครือ และคนอื่นๆ. (2539). ความหลากหลายและประชากรกระรอกที่อาศัยอยู่ตามแนวชายป่า ป่าพรุโต๊ะแดง
           จังหวัดนราธิวาส
.  วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, 5 (1) ,1-12