• ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 16-23

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • น้ำบาดาล;โลหะหนัก;สารปนเปื้อน;การปนเปื้อน;คุณภาพน้ำ

 • Groundwater;Heavy metals;Contamination;Water quality

 • [1] ธริสรา จิรเสถียรพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา)
  [2] ชนกานต์ สกุลแถว (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
  [3] ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  [4] คณิศร์รวี เตชะเอื้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [5] สมัคร สุจริต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)
  [6] ชัยณรงค์ สกุลแถว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์)

 • [1] Tharisara Chirasatienpon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Education. Department of Physical Education)
  [2] Chanakarn Sakulthaew (Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Applied Science)
  [3] Chanat Chokejaroenrat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Environment. Department of Environmental Technology and Management)
  [4] Kanidrawee Techauay (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Technology. Department of Veterinary Technology)
  [5] Samak Sutjarit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Technology. Department of Veterinary Technology)
  [6] Chainarong Sakulthaew (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Technology. Department of Veterinary Technology)

811 1

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ธริสรา จิรเสถียรพร และคนอื่นๆ. (2562). การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล
           วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3 (2) ,16-23


ธริสรา จิรเสถียรพร และคนอื่นๆ. "การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล"
           วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3, 2562, 16-23.

ธริสรา จิรเสถียรพร และคนอื่นๆ. (2562). การปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำบาดาล
           วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3 (2) ,16-23