• เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี

 • Web application for studying Korean language

 • วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

 • Manutsayasat Wichakan

 • ก.ค.-ธ.ค. 2564

 • 0859-3485 (print)
  2673-0502 (online)

 • 2564

 • ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 474-503

 • https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/244910/172642

 • ไทย

 • ชาวไทย;ผู้เรียน;ระดับอุดมศึกษา;ภาษาเกาหลี;เว็บแอปพลิเคชัน;ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง;การเรียนออนไลน์

 • Thai learners;Users;Korean language;Web application;Teaching;Student-centered learaning;Online learning

 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลีในกลุ่ม ผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทยระดับอุดมศึกษา และประเมินความเหมาะสมของเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ งานวิจัยนี้พบว่า ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์พบคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 17 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) และจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการความรู้สู่ชุมชนจำนวน 62 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมพึงพอใจกับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาวิชาภาษาเกาหลีอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) มีผู้ประสงค์ศึกษาภาษาเกาหลีโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 58 คนเห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ได้

 • This research aims to create and design the Web Application for studying Korean language among Bachelor degree Thai learners in the university and to evaluate the suitability of the Web Application in order to develop its system related to users' needs. This research found that from the software experts' evaluations the system's point average met the excellent standard with 17 points (from 20 points) and from the knowledge-transferred seminar 62 informants revealed that they appreciated with this Web Application system which met good standard in user appreciation with 4.39 points (from 5 points). Besides 60 informants wanted to study Korean language by using this Web Application system or 96.77 percent and 58 informants thought that the Web Application could also be applied in teaching other subjects

 • [1] ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี)

 • [1] Paphonphat Kobsirithiwara (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Eastern Languages)

10 220

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา. (2564). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,474-503


ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา. "เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี" วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28, 2564, 474-503.

ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา. (2564). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาภาษาเกาหลี.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,474-503