• การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

 • The implementation of active learning in an advanced Japanese reading class

 • วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

 • Manutsayasat Wichakan

 • ก.ค.-ธ.ค. 2564

 • 0859-3485 (print)
  2673-0502 (online)

 • 2564

 • ยุพกา ฟูกุชิม่า

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 311-357

 • https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/240026

 • ไทย

 • นักศึกษา;นิสิต;ผู้เรียน;ภาษาญี่ปุ่น;การอ่าน;การสอนเชิงรุก;การเรียนรู้;ความพึงพอใจ;มาตรฐานผลการเรียนรู้;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • Undergraduate students;Japanese language;Reading class;Active learning;Satisfaction;Learning outcomes;Learning achievement

 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ผลการศึกษาพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่ารูปแบบการเรียนการสอน 1. ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. ส่งเสริมให้นิสิตใช้ทักษะที่หลากหลาย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด 3. กระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และ 4. ฝึกฝนให้นิสิตยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สำหรับคุณลักษณะของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุดในทุกประเด็น โดยให้คะแนนเต็มในด้านความรู้ ความสามารถในการสอน และความพร้อมในการสอน สำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ผู้เรียนประเมินว่าได้รับครบทุกด้านในระดับมากขึ้นไป ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชา การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ยอมรับ และให้การสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว

 • The objective of this research was to study student\'s satisfaction towards an implementation of active learning in advanced Japanese reading class. The results found that, regarding the classroom activities, overall the students were most satisfied with active learning instructional model. Especially, students thought that active learning one, helped them develop their thinking skills, communication skills and collaboration skills. Second, promoted them to use various skills such as listening, speaking, reading, writing including thinking skills. Three, encouraged students to participate in the classroom activities. Finally, fourth, trained students to accept the opinions of the others. Regarding the teacher characteristics, the study found that students were most agreed on all issues. Especially, they gave full points for teacher\'s knowledge, teaching ability and preparedness for teaching. Regarding the achievement of learning outcomes in 5 domain of TQF (Thai Qualifications Framework), the study found that students thought that they achieved 5 domain of learning outcomes. The results of the study can be concluded that the implementation of active learning in a Japanese reading class achieved five domain of learning outcomes of TQF. The students were enthusiastic, accepted and supported the instructional model

 • [1] ยุพกา ฟูกุชิม่า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก)

 • [1] Yupaka Fukushima (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Eastern Languages)

43 153

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ยุพกา ฟูกุชิม่า. (2564). การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,311-357


ยุพกา ฟูกุชิม่า. "การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง"
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28, 2564, 311-357.

ยุพกา ฟูกุชิม่า. (2564). การทดลองจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,311-357