• การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง ตั้งฮั่น ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

 • The translation adaptation of the Chinese historical novel romance of the eastern Han in the early Rattanakosin period

 • วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

 • Manutsayasat Wichakan

 • ก.ค.-ธ.ค. 2564

 • 0859-3485 (print)
  2673-0502 (online)

 • 2564

 • กนกพร นุ่มทอง

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 358-411

 • https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/246614/172639?fbclid=IwAR1Hu27YfRO1Kp5-wlZ_wxN0cqTSOSTrmT3OU9MzdmjYntM5cK2p-KrTTy8

 • ไทย

 • ตั้งฮั่น;นิยายอิงพงศาวดาร;วรรณกรรมจีน;การแปลภาษา;การดัดแปลง;กลวิธีการแปล;ภาษาไทย;ภาษาจีน;ความชอบธรรม;การสื่อสารทางการเมือง;สมัยรัตนโกสินทร์

 • Chinese historical novel;Chinese literature;Translation;Adaptation;Chinese language;Thai language;Legitimacy;Rattanakosin period

 • [1] กนกพร นุ่มทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก)

 • [1] Kanokporn Numtong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Eastern Languages)

71 219

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กนกพร นุ่มทอง. (2564). การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง ตั้งฮั่น ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,358-411


กนกพร นุ่มทอง. "การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง ตั้งฮั่น ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์"
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28, 2564, 358-411.

กนกพร นุ่มทอง. (2564). การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง ตั้งฮั่น ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
           วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (2) ,358-411