• การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง

 • The study of the concept of truthfulness in confucianism through the doctrine of mean

 • วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

 • Manutsayasat Wichakan

 • ม.ค.-มิ.ย. 2564

 • 0859-3485 (print)
  2673-0502 (online)

 • 2564

 • กนกพร นุ่มทอง

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 หน้า 288-309

 • https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/244495/171295

 • ไทย

 • คัมภีร์จงยง;ลัทธิขงจื่อ;ธรรมวิถี;ความสัตย์จริง;การปฏิบัติตน;จื่อซือ;ผู้นิพนธ์

 • Doctrine;Confucianism;Truthfulness;Self practice;Zhi Shi;Author

 • [1] กนกพร นุ่มทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก)

 • [1] Kanokporn Numtong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Eastern Languages)

163 69

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กนกพร นุ่มทอง. (2564). การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ,
           28 (1) ,288-309


กนกพร นุ่มทอง. "การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง" วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 28, 2564, 288-309.

กนกพร นุ่มทอง. (2564). การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ,
           28 (1) ,288-309