• แดร็กควีน: การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag race Thailand

 • Drag queen: Self-presentation of the contestants in a reality show Drag race Thailand

 • วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

 • Manutsayasat Wichakan

 • ม.ค.-มิ.ย. 2563

 • 0859-3485 (print)
  2673-0502 (online)

 • 2563

 • วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  ดีอนา คาซา

 • ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 หน้า 160-187

 • https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/article/view/230374

 • ไทย

 • รายการเรียลลิตี้โชว์;รายการโทรทัศน์;แดร็กควีน;เพศทางเลือก;การนำเสนอตัวตน;กลวิธีทางภาษา;การยอมรับทางสังคม

 • Reality show;Drag queen;LGBT;Self;Linguistic strategy;Social acceptance

 • บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของเหตุการณ์การสื่อสารและกลวิธีทางภาษาในการนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการ Drag Race Thailand ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ค้นหาแดร็กควีน (Drag Queen) ผู้มีกายเป็นชาย แต่มีความสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้อย่างสวยงามและมีทักษะการแสดงรอบด้านอย่างมีศิลปะ เก็บรวบรวมข้อมูลรายการ Drag Race Thailand ซีซั่นที่ 1 จำนวน 8 ตอนและซีซั่นที่ 2 จำนวน 13 ตอน รวมทั้งสิ้น 21 ตอน จากเว็บไซต์ LINE TV ผลการวิจัยพบว่าบริบทของเหตุการณ์การสื่อสารในรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag Race Thailand และการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาสำคัญของกลุ่มผู้เข้าแข่งขันซึ่งเรียกตนเองว่าแดร็กควีน ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์และการใช้มูลบท เพื่อนำเสนอตัวตนว่าแดร็กควีนเป็นผู้หญิง แดร็กควีนเป็นการแสดงโชว์อย่างมีศิลปะ และแดร็กควีนยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและต้องการการยอมรับจากสังคม การนำเสนอตัวตนของแดร็กควีนเหล่านี้มิได้เป็นเพียงการสร้างชุมชน (community) ของกลุ่มแดร็กควีนด้วยกันเท่านั้น หากแต่ยังต้องการสร้างตัวตน/อัตลักษณ์และพื้นที่ให้แก่กลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ในสังคมไทยอีกด้วย

 • This research article aims to study context of communicative event and linguistic strategies through the contestants\' self-presentation in the reality show named Drag Race Thailand. This show is a reality competition television series to search for a Drag Queen, mostly a male person who cross-dresses in exaggerated costumes and wears makeup to imitate female, and performs art skills. This study used the Discourse analysis theory to analyze a series of data collected from the Drag Race Thailand Season 1 and 2 (21 episodes), released on LINE TV. It was found that the context of communicative event in the show and important linguistic strategies of the contestants are constructed by lexical selection and presupposition. These linguistic strategies are used in order to present that the Drag Queens are women and are able to perform art show, as well as being Drag Queen has not been accepted by society and they need social acceptance. The self-presentation of these Drag Queens is not only to create their own community but also show their need to create the self/identity and the space for LGBT people in Thai society

 • [1] วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย)
  [2] ดีอนา คาซา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย)

 • [1] Wipada Rattanadilok Na Phuket (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Thai Language)
  [2] Deeana Kasa (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Thai Language)

229 58

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ ดีอนา คาซา. (2563). แดร็กควีน:
           การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag race Thailand
.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 27 (1) ,160-187


วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ ดีอนา คาซา. "แดร็กควีน: การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์
           Drag race Thailand" วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 27, 2563, 160-187.

วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ ดีอนา คาซา. (2563). แดร็กควีน:
           การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชว์ Drag race Thailand
.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 27 (1) ,160-187