วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan)

ชื่อวารสารเดิม : วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

ISSN : 0859-3485

e-ISSN : 2673-0502

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย., ก.ค.-ธ.ค.)

เริ่มพิมพ์ : ปีที่ 1 (2536) - ปัจจุบัน

เจ้าของวารสาร : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index

  

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, 2564 )