วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ( ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, 2563 )


การยอมรับและพฤติกรรมการใช้เน็ตฟลิกซ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว | สุปรียา พัฒนพงศ์ธร | ชวิศา อุ่นยนต์ | นวพร ชัยทรัพย์ | สุทธญาณ์ บุญเต็ม | ศุภดา แสนฉลาด |

หน้า 258-276


บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต: ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ | วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ |

หน้า 387-415


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University