วารสารมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, 2561 )


การใช้ทัศนะภาวะแสดงความตั้งใจและการคาดเดาในวรรณกรรมเรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์: การมองสภาพจิตใจของเจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ผ่านตัวละครหลักโฟรโด

วรยา ชีวะพฤกษ์ | มนตรี ตั้งพิชัยกุล |

หน้า 116-142


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University