วารสารมนุษยศาสตร์ ( ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, 2561 )


ทัศนคติของครูต่อการใช้หนังสืออ่านนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในนักเรียนไทย: กรณีศึกษาของครูชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

กอแก้ว สมิตะโยธิน | ภัทราพร ต๊ะปินตา |

หน้า 285-315


พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กนิษฐา บุญประคอง | กฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ | วราพรรณ อภิศุภะโชค | ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์ |

หน้า 371-390


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University