วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan) หรือ วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เริ่มพิมพ์ฉบับแรกโดยใช้ชื่อ “วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan)” ISBN 974-553- 101-4 และได้เปลี่ยนมาใช้ ISSN 0859-3485 ในเล่มที่ 3 (2538) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)” ตั้งแต่ ปีที่ 7 เล่มที่ 7 (2542) เรื่อยมาจนถึงปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2561) จึงได้เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิม คือ “วารสารมนุษศาสตร์วิชาการ (Manutsayasat Wichakan) ในปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ. 2562 เพื่อให้ชื่อของวารสารสอดคล้องกับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)ที่จดทะเบียนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ที่ https://portal.issn.org เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทบ (TCI) ทั้งยังได้คำนึงถึงความสืบเนื่องทางวิชาการและความสะดวกต่อการสืบค้นในอนาคตด้วย

สำนักงาน : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 5566-8 ต่อ 3129, 1228
โทรสาร : 0 2561 3485
e-mail : hum.journal@ku.ac.th