• อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยฉลากคาร์บอน

 • วารสารอาหาร

 • ม.ค.-มี.ค. 2553

 • ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 หน้า 41-45

 • 0125-1147

 • 2553

 • เยาวดี คุปตะพันธ์

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • T01-มลพิษ

 • อาหาร;ฉลากผลิตภัณฑ์;คาร์บอน;ก๊าซเรือนกระจก;อุตสาหกรรมอาหาร;สภาพแวดล้อม;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;สภาพเรือนกระจก;ผู้บริโภค;กฎข้อบังคับ;การประเมินผล;กระบวนการผลิต;การลงทะเบียน

 • Foods;Product labelling;Carbon;Greenhouse gases;Food industry;Environment;Climatic change;Greenhouse effect;Consumers;Regulations;Evaluation;Processing;Registration

 • อาหาร;ฉลากคาร์บอน;อุตสาหกรรมอาหาร;สิ่งแวดล้อม;ภาวะโลกร้อน;การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก;ผู้บริโภค;ผู้ผลิต;เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน;กระบวนการผลิต;เกณฑ์การขึ้นทะเบียน;อายุของฉลาก;องค์การบริหาร;สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 • Carbon footprint;Carbon reduction label

 • [1] เยาวดี คุปตะพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

104

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2553). อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยฉลากคาร์บอน.  วารสารอาหาร, 40 (1) ,41-45


เยาวดี คุปตะพันธ์. "อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยฉลากคาร์บอน" วารสารอาหาร, 40, 2553, 41-45.

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2553). อุตสาหกรรมอาหารไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยฉลากคาร์บอน.  วารสารอาหาร, 40 (1) ,41-45