• การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ

 • วารสารอาหาร

 • ม.ค.-มี.ค. 2553

 • ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 หน้า 37-40

 • 0125-1147

 • 2553

 • วิจิตรา แดงปรก

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ไส้กรอก;อินูลิน;ใยอาหาร;อาหารใช้แทนไขมัน;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส

 • Sausages;Inulin;Dietary fibres;Fat substitutes;Chemicophysical properties;Organoleptic properties

 • ไส้กรอกไขมันต่ำ;อินูลิน;ใยอาหาร;สารทดแทนไขมัน;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ;คุณภาพทางประสาทสัมผัส

 • [1] วิจิตรา แดงปรก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)

418

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิจิตรา แดงปรก. (2553). การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ.  วารสารอาหาร, 40 (1) ,37-40


วิจิตรา แดงปรก. "การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ" วารสารอาหาร, 40, 2553, 37-40.

วิจิตรา แดงปรก. (2553). การใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำ.  วารสารอาหาร, 40 (1) ,37-40