• การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย (ใบกะเพรา)

 • Development of dehumidifying dryer for a Thai herb drying (Kaprao leaves)

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • สิงหนาท พวงจันทน์แดง
  ปัญญา แสนชัย
  กฤษณ์ จันท์โชติกุล

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 146-155

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Ocimum;Lamiaceae;พืชสมุนไพร;เครื่องอบแห้ง;การทำแห้ง;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

 • Ocimum;Lamiaceae;Drug plants;Dryers;Drying;Chemicophysical properties

 • ใบกะเพรา;พืชผักสมุนไพร;เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น;การทำแห้ง;คุณภาพทางเคมีและกายภาพ

 • OCIMUM SANCTUM

 • การสร้างดีซอร์พชั่นไอโซเทอร์ม (Desorptionisotherms) โดยการนำใบกะเพราไปทำแห้งด้วยอากาศร้อนและนำข้อมูลไปหาความสัมพัทธ์โดยใช้สมการของ Modified-Henderson (X sub(e)=f (RH,T) และสมการของ Modified-Oswin (RH sub(e)=f(X,T)) เหมาะสมกับข้อมูลที่ทดลองได้ทั้งกะเพราะขาว และกะเพราแดง การหาค่าคงที่ (drying constant, K) ในกระบวนการทำแห้งกะเพราขาวและกะเพราแดงพบว่า ความชื้นและเวลามีความสัมพันธ์แบบเอ็กโปเนเชียล (exponential models) Henderson and Perry model สามารถทำนายกระบวนการทำแห้งได้เหมาะสมกว่า Newton model ทั้งการทำแห้งแบบถาดและแบบลดความชื้น การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีการทำแห้งของกะเพราะขาวและกะเพราแดงจากการวัดการเปลี่ยนแปลงค่าสีของกะเพราหลังกระบวนการทำแห้ง พบว่าการเตรียมตัวอย่างด้วยการลวกจะทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าสีทั้งหมด (delta E*) มีค่าน้อยกว่ากะเพราที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าสีของกะเพราหลังการดูดน้ำกลับคืน (rehydration) การเตรียมตัวอย่างด้วยการลวกกระเพราจะทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าสีทั้งหมด น้อยกว่ากะเพราที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ การศึกษาปริมาณน้ำมันหอมระเหยในกะเพราหลังการทำแห้ง การเตรียมตัวอย่างด้วยการลวกจะทำให้ปริมาณ Eugenol และ Methyl eugenol ลดลงอย่างชัดเจนการทำแห้งแบบ heat pump drying สามารถคงปริมาณของ Eugenol และ Methyl eugenol ได้มากกว่าการทำแห้งแบบถาด

 • Desorption isotherms for Kaprao leaves (white and red holy basil), heated air dried in warm air have been measured and fitted by Modified-Henderson (X sub(e)=f (RH,T)) and the equation of Modified-Oswin (RH sub(e)=f (X,T)). The drying data, moisture and drying times, of white and red holy basil were fitted to exponential models. The Henderson and Perry model was found more effective than the Newton model both tray and heat pump drying. Physical and chemical properties of white and red dried holy basil were performed. Pretreatment of the basils using blanching process was compared with no pretreatment process. It was found blanching process was affected on the rehydration ratio. For total color difference (delta E*), it was found that pretreatment with blanching obtained the total color difference less than the basil without any process. For the total color difference after rehydration pretreatment with blanching was less than the basil without any process. Results revealed that the pretreatment with blanching decreased the quantity of eugenol and methyl eugenol. In addition, heat pump drying was able to retain eugenol and methyl eugenol higher than tray drying.

 • [1] สิงหนาท พวงจันทน์แดง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
  [2] ปัญญา แสนชัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
  [3] กฤษณ์ จันท์โชติกุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

 • [1] Singhanat Phoungchandang (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Technology. Dept. of Food Technology)
  [2] Panya Saenchai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Technology. Dept. of Food Technology)
  [3] Krit Chanshotikul (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Technology. Dept. of Food Technology)

453 351

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สิงหนาท พวงจันทน์แดง. (2546). การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย
           (ใบกะเพรา)
.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,146-155


สิงหนาท พวงจันทน์แดง. "การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย (ใบกะเพรา)"
           วารสารอาหาร, 33, 2546, 146-155.

สิงหนาท พวงจันทน์แดง. (2546). การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย
           (ใบกะเพรา)
.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,146-155