• สารเร่งเนื้อแดง: ปัญหาของผู้บริโภคหมู

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • เยาวดี คุปตะพันธ์

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 103-104

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • Q55-สารเจือปนในอาหารสัตว์

 • เนื้อสุกร;สารเจือปนในอาหารสัตว์;สารต่อต้าน;พิษตกค้าง

 • Pork;Feed additives;Agonists;Residues

 • เนื้อสุกร;สารเร่งเนื้อแดง;สารตกค้าง

 • Pork;Beta-agonists

 • [1] เยาวดี คุปตะพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

459

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2546). สารเร่งเนื้อแดง: ปัญหาของผู้บริโภคหมู.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,103-104


เยาวดี คุปตะพันธ์. "สารเร่งเนื้อแดง: ปัญหาของผู้บริโภคหมู" วารสารอาหาร, 33, 2546, 103-104.

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2546). สารเร่งเนื้อแดง: ปัญหาของผู้บริโภคหมู.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,103-104