• ผัก-ผลไม้แผ่นกรอบ

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • ช่อลัดดา เที่ยงพุก

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 99-102

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • E70-การค้า/การตลาด

 • อาหารขบเคี้ยว;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก;กระบวนการผลิต;ส่วนผสม;การตลาด;การลงทุน;ต้นทุนในการผลิต;เครื่องมือ

 • Snack foods;Fruit products;Vegetable products;Processing;Ingredients;Marketing;Investment;Production costs;Equipment

 • ผัก-ผลไม้แผ่นกรอบ;การผลิต;ส่วนผสม;การตลาด;การลงทุน;ต้นทุนการผลิต;เครื่องจักร

 • [1] ช่อลัดดา เที่ยงพุก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

434

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. (2546). ผัก-ผลไม้แผ่นกรอบ.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,99-102


ช่อลัดดา เที่ยงพุก. "ผัก-ผลไม้แผ่นกรอบ" วารสารอาหาร, 33, 2546, 99-102.

ช่อลัดดา เที่ยงพุก. (2546). ผัก-ผลไม้แผ่นกรอบ.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,99-102