• คุณสมบัติและประโยชน์ของกลีเซอรอล

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • วิภา สุโรจนะเมธากุล

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 87-89

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • กลีเซอรอล;สารเจือปนในอาหาร;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;การใช้;ความเป็นพิษ

 • Glycerol;Food additives;Chemicophysical properties;Uses;Toxicity

 • กลีเซอรอล;คุณสมบัติ;ประโยชน์;ความเป็นพิษ

 • [1] วิภา สุโรจนะเมธากุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

1,448

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิภา สุโรจนะเมธากุล. (2546). คุณสมบัติและประโยชน์ของกลีเซอรอล.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,87-89


วิภา สุโรจนะเมธากุล. "คุณสมบัติและประโยชน์ของกลีเซอรอล" วารสารอาหาร, 33, 2546, 87-89.

วิภา สุโรจนะเมธากุล. (2546). คุณสมบัติและประโยชน์ของกลีเซอรอล.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,87-89