• พืชผัก: โอสถจากธรรมชาติ

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 81-83

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • พืชผัก;การบริโภค;อาหารเพื่อรักษาโรค

 • Vegetable crops;Consumption;Therapeutic diets

 • พืชผัก;การบริโภค;การรักษาโรค

 • [1] ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

138

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. (2546). พืชผัก: โอสถจากธรรมชาติ.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,81-83


ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. "พืชผัก: โอสถจากธรรมชาติ" วารสารอาหาร, 33, 2546, 81-83.

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. (2546). พืชผัก: โอสถจากธรรมชาติ.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,81-83