• ชีวิตเห็ด

 • อาหาร

 • Food (Thailand)

 • ม.ค.-มี.ค. 2538

 • 0125-1147

 • 2538

 • จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร

 • ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 55-57

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • เห็ด;ลักษณะทั่วไป;ชนิด;คุณค่าทางอาหาร;โรคพืช;แมลงศัตรูพืช

 • Mushroom;Nutritive value;Plant disease;Pests

 • [1] จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

102 160

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร. (2538). ชีวิตเห็ด.  อาหาร, 25 (1) ,55-57


จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร. "ชีวิตเห็ด" อาหาร, 25, 2538, 55-57.

จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร. (2538). ชีวิตเห็ด.  อาหาร, 25 (1) ,55-57