• เชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร ตอนที่ 1: อุบัติการณ์ของเชื้อในอาหาร

 • Newly food borne pathogens part 1: Occurence in foods

 • อาหาร

 • Food (Thailand)

 • ม.ค.-มี.ค. 2538

 • 0125-1147

 • 2538

 • สิริพร สธนเสาวภาคย์

 • ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 1-7

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • อาหาร;จุลินทรีย์;ชนิด;ลักษณะ;การแพร่ระบาด;การก่อให้เกิดโรค;อาการ

 • Food;Foodborne diseases;Pathogens;Bacteria;Disease outbreak;Epidemics;Listeria monocytogenes;Escherichia coli;Yesinia enterocolia;Campylobacter jejuni

 • [1] สิริพร สธนเสาวภาคย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

157 528

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สิริพร สธนเสาวภาคย์. (2538). เชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร ตอนที่ 1:
           อุบัติการณ์ของเชื้อในอาหาร
.  อาหาร, 25 (1) ,1-7


สิริพร สธนเสาวภาคย์. "เชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร ตอนที่ 1: อุบัติการณ์ของเชื้อในอาหาร"
           อาหาร, 25, 2538, 1-7.

สิริพร สธนเสาวภาคย์. (2538). เชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร ตอนที่ 1:
           อุบัติการณ์ของเชื้อในอาหาร
.  อาหาร, 25 (1) ,1-7