• กระเทียมพืชสมุนไพรในครัวเรือน

 • อาหาร

 • Food (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2540

 • 0125-1147

 • 2540

 • วัฒนา วิริวุฒิกร

 • ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 หน้า 120-122

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Allium sativum;กระเทียม;การใช้;การบำบัดโรค

 • Allium sativum;Garlic;Uses;Therapy

 • กระเทียม;องค์ประกอบทางเคมี;สรรพคุณทางยา

 • Allium sativum;Uses;Galic;Therapy

 • [1] วัฒนา วิริวุฒิกร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

211 466

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วัฒนา วิริวุฒิกร. (2540). กระเทียมพืชสมุนไพรในครัวเรือน.  อาหาร, 27 (2) ,120-122


วัฒนา วิริวุฒิกร. "กระเทียมพืชสมุนไพรในครัวเรือน" อาหาร, 27, 2540, 120-122.

วัฒนา วิริวุฒิกร. (2540). กระเทียมพืชสมุนไพรในครัวเรือน.  อาหาร, 27 (2) ,120-122