• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น: ตอนที่ 1 ขนมกรอบสุกพองทันที

 • Product development by extrusion cooking process: Direct expanded snacks

 • อาหาร

 • Food (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2540

 • 0125-1147

 • 2540

 • ประชา บุญญสิริกูล

 • ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 หน้า 79-99

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ขนมกรอบ;เอ็กซทรูชั่น;ขนมขบเคี้ยว;อาหารขบเคี้ยว;ข้าวเกรียบ;กระบวนการผลิต

 • Snacks;Extrusion cooking process

 • [1] ประชา บุญญสิริกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

128

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประชา บุญญสิริกูล. (2540). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น: ตอนที่ 1
           ขนมกรอบสุกพองทันที
.  อาหาร, 27 (2) ,79-99


ประชา บุญญสิริกูล. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น: ตอนที่ 1 ขนมกรอบสุกพองทันที"
           อาหาร, 27, 2540, 79-99.

ประชา บุญญสิริกูล. (2540). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น: ตอนที่ 1
           ขนมกรอบสุกพองทันที
.  อาหาร, 27 (2) ,79-99