• อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกระป๋อง

 • Effect of chlorophyll on color change of ground chilli pickle

 • อาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • ต.ค.-ธ.ค. 2528

 • 0125-1147

 • 2528

 • กุลวดี ตรองพาณิชย์

 • ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 หน้า 285-293

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • พริก;ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง;กระบวนการผลิต;ส่วนผสม;การบด;การดอง;คุณภาพ;สี

 • Chillies;Canned products;Processing;Ingredients;Milling;Pickling;Quality;Colour

 • พริกดองบดบรรจุกระป๋อง;พริกชี้ฟ้า;อัตราส่วน;กรรมวิธีการผลิต;คุณภาพ;ระยะเวลาการเก็บ;การเทียบสี

 • Ground chilli pickle

 • [1] กุลวดี ตรองพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

 • [1] Kulvadee Trongpanich (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development)

217 588

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กุลวดี ตรองพาณิชย์. (2528). อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกระป๋อง.  อาหาร, 15 (4)
           ,285-293


กุลวดี ตรองพาณิชย์. "อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกระป๋อง" อาหาร, 15, 2528, 285-293.

กุลวดี ตรองพาณิชย์. (2528). อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกระป๋อง.  อาหาร, 15 (4)
           ,285-293