• โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป

  • อาหาร

  • ม.ค.-มี.ค. 2520

  • ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 5-9

  • 2520

  • อมร ภูมิรัตน

  • โครงการหลวง;อาหารสำเร็จรูป;ชาวเขา;การพัฒนา;แหล่งที่มาของเงินทุน;การดำเนินงาน;ผลการดำเนินงาน

  • [1] อมร ภูมิรัตน

190 130

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2520). โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป.  อาหาร, 9 (1) ,5-9


อมร ภูมิรัตน. "โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป" อาหาร, 9, 2520, 5-9.

อมร ภูมิรัตน. (2520). โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป.  อาหาร, 9 (1) ,5-9