• ไทยจะผลิตอะไรขายได้อีกนอกจากสับปะรด

  • อาหาร

  • ม.ค.-มี.ค. 2520

  • ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 27-40

  • 2520

  • อมร ภูมิรัตน

  • สับปะรด;อุตสาหกรรมอาหาร;การผลิต;ความต้องการของตลาด;ประเทศผู้ส่งออก;ประเทศผู้รับซื้อ;การแปรรูป;ขั้นตอน;ต้นทุน;การบรรจุ

  • [1] อมร ภูมิรัตน

102 146

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2520). ไทยจะผลิตอะไรขายได้อีกนอกจากสับปะรด.  อาหาร, 9 (1) ,27-40


อมร ภูมิรัตน. "ไทยจะผลิตอะไรขายได้อีกนอกจากสับปะรด" อาหาร, 9, 2520, 27-40.

อมร ภูมิรัตน. (2520). ไทยจะผลิตอะไรขายได้อีกนอกจากสับปะรด.  อาหาร, 9 (1) ,27-40