• ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 หน้า 255-264

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • MANKIND;BREAST FEEDING;TRACE ELEMENT DEFICIENCIES;IODINE;MORBIDITY;MILK;SOYFOODS;THAILAND

 • น้ำนมมารดา;น้ำนมวัว;น้ำนมถั่วเหลือง;ไอโอดีน;ปริมาณ;การสำรวจ;โรคขาดสารไอโอดีน;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะผู้รายงานได้ทำการศึกษาปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบกับปริมาณสารไอโอดีนในผลิตภัณฑ์นมวัวและนมถั่วเหลืองที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลปรากฏว่าปริมาณสารไอไอดีนในน้ำนมแม่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณต่ำกว่าในผลิตภัณฑ์นมวัวและนมถั่วเหลืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปริมาณไอโอดีนในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัว นอกจากนั้นยังพบว่าปริมาณไอโอดีนในน้ำนมแม่จะลดลงเมื่อลูกมีอายุมากขึ้น

 • This study investigated the iodine content of breast milk of women living in an endemic area of iodine deficiency disorder in the northeast of Thailand, comparing with the iodine content of cow milk and soybean milk products. The mean iodine content of breast milk is significantly lower than cow milk and soybean milk product (P<=0.05). Iodine content of soybean milk is lower than cow's milk. It was also shown that iodine content of breast milk decreased while the child getting older.

 • [1] เพ็ญศรี อินทรขาว (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร)
  [2] เชล์พ, แฟรงค์ พีเตอร์
  [3] เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์
  [4] ศาสตรี เสาวคนธ์
  [5] อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
  [6] ชลอ อินทรขาว
  [7] เยาวมาล จันทรนิภาพงศ์
  [8] รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
  [9] วีนัส ศุภวันต์
  [10] ปราณีต ผ่องแผ้ว

 • [1] Venus Supawan (Mahidol Univ., Bangkok (Thailand). Faculty of Tropical Medicine. Dept of Tropical Nutrition and Food Science)
  [2] Rungsunn Tungtrongchitr
  [3] Yoawamarn Chantaranipapong
  [4] Chalor Intarakhao
  [5] Udomsak Mahaweerawat
  [6] Sastri Saowakhontha
  [7] Benjaluck Phonrat
  [8] Schelp, Frank Peter
  [9] Pensri Intarakhao
  [10] Praneet Pongpaew

209 72

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เพ็ญศรี อินทรขาว และคนอื่นๆ. (2540).
           การสำรวจปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว
           น้ำนมถั่วเหลือง
.  อาหาร, 27 (2) ,255-264


เพ็ญศรี อินทรขาว และคนอื่นๆ.
           "การสำรวจปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว
           น้ำนมถั่วเหลือง" อาหาร, 27, 2540, 255-264.

เพ็ญศรี อินทรขาว และคนอื่นๆ. (2540).
           การสำรวจปริมาณสารไอโอดีนในน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว
           น้ำนมถั่วเหลือง
.  อาหาร, 27 (2) ,255-264