• การตรวจอาหารทางด้านเคมี [ต่อ]: Crude fiber

  • อาหาร

  • ก.ค.-ส.ค. 2512

  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 หน้า 93-104

  • 2512

  • อมร ภูมิรัตน

  • อาหาร;การตรวจทางเคมี;CRUDE FIBER;น้ำตาล;อาหารกระป๋อง;วิธีการตรวจ

  • [1] อมร ภูมิรัตน

127 270

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2512). การตรวจอาหารทางด้านเคมี [ต่อ]: Crude fiber.  อาหาร, 1 (4) ,93-104


อมร ภูมิรัตน. "การตรวจอาหารทางด้านเคมี [ต่อ]: Crude fiber" อาหาร, 1, 2512, 93-104.

อมร ภูมิรัตน. (2512). การตรวจอาหารทางด้านเคมี [ต่อ]: Crude fiber.  อาหาร, 1 (4) ,93-104