• การใช้ประโยชน์จากกระเจี๊ยบแดง

  • อาหาร

  • ม.ค.-มี.ค. 2529

  • ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 29-34

  • 2529

  • อุ่นจิตร ภักดีไทย

  • Q02-การแปรรูปอาหาร

  • Q04-องค์ประกอบอาหาร

  • กระเจี๊ยบแดง;คุณค่าทางอาหาร;การแปรรูป;ผลิตภัณฑ์

  • [1] อุ่นจิตร ภักดีไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

134

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อุ่นจิตร ภักดีไทย. (2529). การใช้ประโยชน์จากกระเจี๊ยบแดง.  อาหาร, 16 (1) ,29-34


อุ่นจิตร ภักดีไทย. "การใช้ประโยชน์จากกระเจี๊ยบแดง" อาหาร, 16, 2529, 29-34.

อุ่นจิตร ภักดีไทย. (2529). การใช้ประโยชน์จากกระเจี๊ยบแดง.  อาหาร, 16 (1) ,29-34