• ศึกษาวิธีการที่เหมาะสม ในการสกัดแป้งจาก ถั่วมะแฮะพันธุ์ต่างๆ และถั่วเขียว

  • อาหาร

  • ต.ค.-ธ.ค. 2528

  • ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 หน้า 255-284

  • 2528

  • สมชาย ประภาวัต

  • Q02-การแปรรูปอาหาร

  • ถั่วมะแฮะ;ถั่วเขียว;การสกัดแป้ง;การโม่;องค์ประกอบทางเคมี;ปริมาณอะไมโลส;พันธุ์

  • [1] สมชาย ประภาวัต

217

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สมชาย ประภาวัต. (2528). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสม ในการสกัดแป้งจาก ถั่วมะแฮะพันธุ์ต่างๆ และถั่วเขียว.  อาหาร, 15 (4)
           ,255-284


สมชาย ประภาวัต. "ศึกษาวิธีการที่เหมาะสม ในการสกัดแป้งจาก ถั่วมะแฮะพันธุ์ต่างๆ และถั่วเขียว" อาหาร, 15, 2528, 255-284.

สมชาย ประภาวัต. (2528). ศึกษาวิธีการที่เหมาะสม ในการสกัดแป้งจาก ถั่วมะแฮะพันธุ์ต่างๆ และถั่วเขียว.  อาหาร, 15 (4)
           ,255-284