• Q02-การแปรรูปอาหาร

  • ถั่วเหลืองผง;เครื่องดื่ม;การผลิต;องค์ประกอบทางเคมี;สูตรผสม;การยอมรับ;ราคา

  • [1] รัศมี ศุภศรี
    [2] อุ่นจิตร ภักดีไทย
    [3] ประชา บุญญสิริกูล

143

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

รัศมี ศุภศรี. (2528). เครื่องดื่มถั่วเหลืองผง.  อาหาร, 15 (4) ,245-254


รัศมี ศุภศรี. "เครื่องดื่มถั่วเหลืองผง" อาหาร, 15, 2528, 245-254.

รัศมี ศุภศรี. (2528). เครื่องดื่มถั่วเหลืองผง.  อาหาร, 15 (4) ,245-254