• อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกะป๋อง

  • อาหาร

  • ต.ค.-ธ.ค. 2528

  • ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 หน้า 285-293

  • 2528

  • กุลวดี ตรองพาณิชย์

  • Q02-การแปรรูปอาหาร

  • พริกดองบด;คลอโรฟิลล์;การเปลี่ยนสี;คุณภาพ

  • [1] กุลวดี ตรองพาณิชย์

114

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กุลวดี ตรองพาณิชย์. (2528). อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกะป๋อง.  อาหาร, 15 (4) ,285-293


กุลวดี ตรองพาณิชย์. "อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกะป๋อง" อาหาร, 15, 2528, 285-293.

กุลวดี ตรองพาณิชย์. (2528). อิทธิพลของคลอโรฟิลล์ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของพริกดองบดบรรจุกะป๋อง.  อาหาร, 15 (4) ,285-293