• น้ำแข็งเหลวโอโซนกับการเพิ่มมูลค่าให้อาหารทะเล

 • Adding value to seafood products using ozonized slurry ice

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ก.ค.-ธ.ค. 2566

 • 2821-9813

 • 2566

 • สุมิตรา บุญบำรุง
  จุฑา มุกดาสนิท

 • ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 หน้า 81-89

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5490

 • ไทย

 • J14-โลจิสติกส์ผลิตผลจากการประมงและการเพาะเลี้ยง

 • สัตว์น้ำ;ผลิตภัณฑ์ประมง;อาหารทะเล;การเสื่อมสภาพของอาหาร;การเสื่อมคุณภาพ;การเก็บรักษา;น้ำแข็งเหลว;โอโซน;น้ำแข็งเหลวโอโซน;การแช่แข็ง;อายุการเก็บรักษา;คุณภาพการเก็บ;คุณภาพของผลิตภัณฑ์;การยอมรับของผู้บริโภค;การเพิ่มมูลค่า

 • Aquatic animals;Fishery products;Seafood products;Postharvest activity;Slurry ice;Ozone;Ozonized slurry ice;Keeping quality;Food quality;Shelf life;Value added

 • การดูแลหลังการจับสัตว์น้ำเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำที่จับได้ ช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพของอาหารในห่วงโซ่อาหารจนถึงมือผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์น้ำที่จับได้ น้ำแข็งเหลว (Slurry Ice, SI) และน้ำแข็งเหลวโอโซน (Ozonized Slurry Ice, OSI) เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับอาหารทะเล ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยง/การจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งในภูมิภาคแห่งนี้ ดังจะเห็นได้จากอาหารทะเลที่สดใหม่ จากฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย ไม่นับรวมสัตว์น้ำที่มีการเลี้ยงในบ่ออีกเป็นจำนวนมาก การนำเทคโนโลยีด้านการใช้ SI หรือ OSI มาประยุกต์เข้ากับขั้นตอนการดูแลหลังการจับสัตว์น้ำตลอดการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สัตว์น้ำเหล่านั้น ผ่านคุณภาพที่ดีของอาหารทั้งในแง่ สี กลิ่น รสชาติที่ใกล้เคียงกับสัตว์น้ำที่มีคุณภาพเหมือนของสดใหม่ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในด้านภาพลักษณ์ที่มีสีสัน สด ใส สวยตามธรรมชาติ และมีกลิ่นรสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของอาหารทะเล

 • Saltwater harvesting maintenance for preservation of the quality of aquatic animals caught can slow down the qualitative deterioration of food chain to consumer and adds value to aquatic animals caught. Slurry Ice (SI) and Ozonized Slurry Ice (OSI) are technologies used to raise the standard of seafood. Thailand has the potential to raise/catch wild aquatic animals to a certain extent in this region. This can be seen from fresh seafood along both sides of the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, not counting the adoption of a large number of cultures in the pond. If the technology of using SI or OSI are applied to the post-catch care process throughout the transportation to the consumer. It is considered to add value to those aquatic animals. Through the good quality of food in terms of color, smell and taste that are similar to fresh aquatic animals. It has been accepted by consumers in terms of images that are colorful, bright, and naturally beautiful iIncluding a good taste. All has been well received and meets the standards of fresh seafood as well.

 • [1] สุมิตรา บุญบำรุง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)
  [2] จุฑา มุกดาสนิท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง)

 • [1] Sumitra Boonbumrung (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Chemical and Physical)
  [2] Juta Mookdasanit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Fisheries. Department of Fishery Products)

28 32

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สุมิตรา บุญบำรุง และ จุฑา มุกดาสนิท. (2566). น้ำแข็งเหลวโอโซนกับการเพิ่มมูลค่าให้อาหารทะเล
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,81-89


สุมิตรา บุญบำรุง และ จุฑา มุกดาสนิท. "น้ำแข็งเหลวโอโซนกับการเพิ่มมูลค่าให้อาหารทะเล"
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53, 2566, 81-89.

สุมิตรา บุญบำรุง และ จุฑา มุกดาสนิท. (2566). น้ำแข็งเหลวโอโซนกับการเพิ่มมูลค่าให้อาหารทะเล
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,81-89