• อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน

 • Functional foods and beverages

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ก.ค.-ธ.ค. 2566

 • 2821-9813

 • 2566

 • ณฐิฒา รอดขวัญ

 • ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 หน้า 58-69

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5427

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • D50-กฎหมาย

 • อาหารฟังก์ชัน;เครื่องดื่มฟังก์ชัน;เครื่องดื่มนิวทราซูติคอล;อาหารเพื่อสุขภาพ;เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ;การผลิตอาหาร;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;คุณค่าทางโภชนาการ;กฎหมาย;ความปลอดภัยทางอาหาร;การเสริมภูมิคุ้มกัน;การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • Functional foods;Functional beverages;Energy drinks;Sports drinks;Nutraceutical drinks;Health foods;Bioactive compounds;Nutritive value;Regulations;Food safety;Immune system

 • ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยสนใจทั้งเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสินค้าที่มีฟังก์ชันอื่น เช่น ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรค เป็นต้น ดังนั้นอาหารฟังก์ชัน (functional foods and beverages) จึงเป็นอาหารกลุ่มที่ได้รับความนิยมในตลาดมากขึ้น โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization, FAO) ได้ให้นิยามของอาหารฟังก์ชัน คือ อาหารที่มีประโยชน์นอกเหนือจากโภชนาการขั้นพื้นฐาน มีประโยชน์ด้านสุขภาพที่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันต้องคำนึงถึงปริมาณและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลักษณะทางประสาทสัมผัสและลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนผสมและกระบวนการผลิต รวมถึงยังต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ของแต่ละประเทศในการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claims) และการกล่าวอ้างเชิงหน้าที่ (foods with function claims)

 • Nowadays, consumers are becoming more conscious about health. Because of COVID-19, consumers have changed their consumption behavior. They are interested in both food safety and potential health benefits of products such as boosting the immune system and preventing disease. Therefore, functional foods and beverages are dominating the market. The Food and Agriculture Organization (FAO) defined functional foods as "foods or dietary components that may provide a health benefit beyond basic nutrition". However, in the development formulation of functional foods product, the stability of bioactive compounds need to be retained in products to play their role as functional nutrients. The sensory and physical properties of foods depend on the ingredients and food processing. Including safety, shelf-life, regulations, and guidelines on health claims and foods with function claims.

 • [1] ณฐิฒา รอดขวัญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป)

 • [1] Natita Rodkwan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation)

110 45

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ณฐิฒา รอดขวัญ. (2566). อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,58-69


ณฐิฒา รอดขวัญ. "อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53, 2566, 58-69.

ณฐิฒา รอดขวัญ. (2566). อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (2) ,58-69