• แนวทางการเลือกอาหารและสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย

 • Food and nutrition guidelines for the elderly

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ม.ค.-มิ.ย. 2566

 • 2821-9813

 • 2566

 • ศิริพร ตันจอ

 • ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 หน้า 65-75

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5300

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • ผู้สูงอายุ;ผู้สูงวัย;คนชรา;การบริโภคอาหาร;พฤติกรรม;การเลือกอาหาร;โภชนาการ;ปริมาณสารอาหาร

 • Elderly;Elderly nutrition;Consumer preferences;Food habits;Food consumption behaviour;Dietary guidelines

 • เมื่อมีอายุมากขึ้น การได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายได้ ทั้งสารอาหารหลักและสารอาหารรองส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ได้แก่ กระบวนการเมตาบอลิซึม การทำงานของระบบประสาทและสมอง รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันโรค การเกิดภาวะหรือโรคที่พบในผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย โรคกระดูกพรุน และการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไขมัน ในเลือดสูง เป็นต้น นอกจากนี้การมีภาวะโภชนาการที่ดียังอาจช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการมีอายุที่มากขึ้นได้ สารอาหารที่ผู้สูงอายุมักได้รับไม่เพียงพอ ได้แก่ โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ เนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกายที่ทำให้การดูดซึมสารอาหารและการบริโภคอาหารได้ลดลง ดังนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมจึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีและสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้

 • An adequate intake of nutrients and energy can prevent or slow down the age-related diseases in elderly. Both macronutrients and micronutrients can promote the body function e.g., metabolic pathway, brain function, and the immune system. Food consumption behavior influences some common diseases for older adults such as sarcopenia, osteoporosis, and non-communicable diseases e.g., obesity, diabetes type 2, and hyperlipidemia. In addition, good nutrition in the elderly could slow the age-related dementia. The common dietary deficiencies in the elderly include protein, vitamins, and minerals. This is because the physical functional limitations that influence the absorption of nutrients and reduction of food intake. Therefore, choosing the suitable food could be one approach to promote good nutritional status and health for the elderly.

 • [1] ศิริพร ตันจอ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Siriporn Tanjor (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

303 137

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศิริพร ตันจอ. (2566). แนวทางการเลือกอาหารและสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (1)
           ,65-75


ศิริพร ตันจอ. "แนวทางการเลือกอาหารและสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53, 2566, 65-75.

ศิริพร ตันจอ. (2566). แนวทางการเลือกอาหารและสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 53 (1)
           ,65-75