• คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ

 • Chemical and biological properties of procyanidins of cocoa and health benefits

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ต.ค.-ธ.ค. 2565

 • 2821-9813 (online)

 • 2565

 • สมัชญา งามสุข

 • ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 หน้า 36-49

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • เมล็ดโกโก้;องค์ประกอบทางเคมี;ฤทธิ์ทางชีวภาพ;สารประกอบโพลีฟีนอล;สารโปรไซยานิดิน;ฟลาแวน-3-โอล;สารแอนโทไซยานิน;การต้านอนุมูลอิสระ;การป้องกันโรค

 • Cocoa beans;Chemical properties;Bioactive activity;Procyanidins;Flavan-3-ols;Anthocyanins;Antioxidant;Disease prevention

 • สารประกอบโพลีฟีนอลมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายด้าน ได้แก่ การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง การต่อต้านริ้วรอย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง การต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น สารประกอบโพลีฟีนอลเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีงานวิจัยจำนวนมากให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยในเมล็ดโกโก้อุดมไปด้วยสารประกอบโพลีฟีนอลที่ช่วยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวและทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีในผู้ที่บริโภคโกโก้เป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบว่าโกโก้อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและสารในกลุ่ม โพลีฟีนอลในโกโก้อาจส่งผลดีต่ออารมณ์และอาการซึมเศร้าโดยไปลดระดับความเครียด ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เมล็ดโกโก้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารที่อยู่ในรูปโมโนเมอร์ (monomer) ได้แก่ คาเทชิน (catechin) และ อีพีคาเทชิน (epicatechin) และสารที่อยู่ในรูปพอลิเมอร์ (polymer) โดยเมล็ดโกโก้ประกอบด้วยสารสำคัญ คือ ฟลาโวนอยด์ ที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้ สารโปรไซยานิดิน (procyanidins) 58 เปอร์เซ็นต์ ฟลาแวน-3-โอล (flavan-3-ols) 37 เปอร์เซ็นต์ และสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) 4 เปอร์เซ็นต์ สารโปรไซยานิดินเป็นสารสำคัญที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเป็นสารประกอบฟีนอลที่พบได้ตามธรรมชาติ สำหรับโครงสร้างของสารโปรไซยานิดินเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีกิจกรรมทางชีวภาพที่หลากหลายด้านไม่ว่าจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดการเกิดโรคเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ และการนำมาใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ

 • [1] สมัชญา งามสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)

 • [1] Samuchaya Ngamsuk (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Chemistry and Physics)

482 223

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สมัชญา งามสุข. (2565). คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (4) ,36-49


สมัชญา งามสุข. "คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ"
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52, 2565, 36-49.

สมัชญา งามสุข. (2565). คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ
           วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (4) ,36-49