• ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช

 • Plant-based alternative milk

 • วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 • Journal of Food Research and Product Development

 • ต.ค.-ธ.ค. 2565

 • 2821-9813 (online)

 • 2565

 • ณฐิฒา รอดขวัญ

 • ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 หน้า 5-13

 • https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ธัญพืช;พืชตระกลูถั่ว;ถั่วเปลือกแข็ง;นมพืช;นมทางเลือก;เครื่องดื่มจากพืช;กระบวนการผลิต;การลดกลิ่น;อายุการเก็บรักษา;สารยับยั้งเอนไซม์;การแพ้นมวัว;การยอมรับผลิตภัณฑ์

 • Cereal;Legume;Plant-based milk;Production process;Shelf life;Decreasing enzyme inhibitors

 • ในปัจจุบันนมพืชทางเลือกมีวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและผู้บริโภคที่รับประทานมังสวิรัติ ซึ่งพืชที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบมีหลากหลายชนิด เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโอ๊ต งา อัลมอนด์ ควินัว และจากถั่วต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์นมพืชมีการพัฒนาทั้งทางด้านกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตเพื่อพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเพื่อทดแทนนมวัว รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความคงตัว และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามการนำพืชมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมทางเลือกอาจมีข้อจำกัด เช่น สี กลิ่น และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ยังไม่ใกล้เคียงกับนมวัว รวมถึงอาจมีการแพ้ถั่วเหลืองในผู้บริโภคบางกลุ่ม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและเลือกใช้พืชในการผลิตนมทางเลือกให้เหมาะสม

 • [1] ณฐิฒา รอดขวัญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป)

 • [1] Natita Rodkwan (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Processing and Preservation)

1,298 648

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ณฐิฒา รอดขวัญ. (2565). ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (4) ,5-13


ณฐิฒา รอดขวัญ. "ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52, 2565, 5-13.

ณฐิฒา รอดขวัญ. (2565). ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช.  วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52 (4) ,5-13