• แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก

 • Ketogenic diet guidelines for weight loss

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ม.ค.-มี.ค. 2565

 • 0125-1147

 • 2565

 • วาสนา นาราศรี

 • ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 หน้า 58-64

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0904.pdf

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • คีโตเจนิก;อาหารคีโต;อาหารลดน้ำหนัก;การลดน้ำหนัก;การรักษาโรคโดยใช้อาหาร;คุณค่าทางโภชนาการ

 • Ketogenic diet;Keto diet;Weight loss;Weight reduction diet;Diet treatment;Nutritive value

 • [1] วาสนา นาราศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Wassana Narasri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

267 246

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วาสนา นาราศรี. (2565). แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก.  วารสารอาหาร, 52 (1) ,58-64


วาสนา นาราศรี. "แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก" วารสารอาหาร, 52, 2565, 58-64.

วาสนา นาราศรี. (2565). แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก.  วารสารอาหาร, 52 (1) ,58-64