• การแพ้แมลงกินได้

 • Edible insects allergy

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ม.ค.-มี.ค. 2565

 • 0125-1147

 • 2565

 • ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

 • ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 หน้า 37-47

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0904.pdf

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • แมลงกินได้;โปรตีนทางเลือก;คุณค่าทางโภชนาการ;อาการแพ้;สารก่อภูมิแพ้;โทรโพไมโอซิน;อาร์จินีนไคเนส;ฮีสตามีน

 • Edible insects;Allergic symptoms;Allergens;Tropomyosin;Arginine kinase

 • แมลงกินได้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่ในอนาคตมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประเทศไทยนิยมบริโภคแมลงกินได้ในบางพื้นที่ ปัจจุบันมีการบริโภคแพร่หลายมากขึ้น แมลงส่วนใหญ่ที่นำมาบริโภค ได้แก่ แมลงกินูน (จินูน) แมลงกุดจี่ แมลงดานา ตัวอ่อนผึ้ง มดแดง ตัวอ่อนของต่อ จิ้งโกร่ง จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมลงกระชอน แมลงเหนี่ยง แมลงตับเต่า แมลงมัน แมลงเม่า แมลงค่อมทอง หนอนเยื่อไผ่ หนอนและดักแด้ไหม รูปแบบการนำมาบริโภคมีทั้งบริโภคทั้งตัวและแปรรูปเป็นส่วนผสมในอาหาร มีรายงานการแพ้จากการบริโภคแมลงกินได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ส่วนใหญ่ ได้แก่ โทรโพไมโอซิน (tropomyosin) และอาร์จินีนไคเนส (arginine kinase) ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญในสัตว์น้ำมีเปลือก เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีแนวโน้มการบริโภคสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บทความนี้ได้รายงานการวิจัยเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในจิ้งหรีดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยในอนาคต

 • [1] ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)

 • [1] Ladda Sangduean Wattanasiritham (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Chemistry and Physics)

1,850 491

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม. (2565). การแพ้แมลงกินได้.  วารสารอาหาร, 52 (1) ,37-47


ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม. "การแพ้แมลงกินได้" วารสารอาหาร, 52, 2565, 37-47.

ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม. (2565). การแพ้แมลงกินได้.  วารสารอาหาร, 52 (1) ,37-47