• ปาล์มสาคู: แหล่งแป้งพื้นบ้านสำหรับอนาคต

 • Sago palm: Local flour for the future

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ก.ค.-ก.ย. 2563

 • 0125-1147

 • 2563

 • ประจงเวท สาตมาลี

 • ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 หน้า 45-48

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0889.pdf

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ปาล์มสาคู;แป้งสาคู;กระบวนการผลิต;เม็ดสตาร์ช;ส่วนประกอบทางเคมี;คุณค่าทางอาหาร

 • Metroxylon sagu;Sago palm flour;Production;Chemical composition;Nutritive value

 • [1] ประจงเวท สาตมาลี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)

 • [1] Prajongwate Satmalee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Food Chemistry and Physics)

90 200

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประจงเวท สาตมาลี. (2563). ปาล์มสาคู: แหล่งแป้งพื้นบ้านสำหรับอนาคต.  วารสารอาหาร, 50 (3) ,45-48


ประจงเวท สาตมาลี. "ปาล์มสาคู: แหล่งแป้งพื้นบ้านสำหรับอนาคต" วารสารอาหาร, 50, 2563, 45-48.

ประจงเวท สาตมาลี. (2563). ปาล์มสาคู: แหล่งแป้งพื้นบ้านสำหรับอนาคต.  วารสารอาหาร, 50 (3) ,45-48