• วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์และเบื้องหลังการเกิดฟองนม

 • Molecular gastronomy: Appearance and behind the scence of milk foaming

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2557

 • 2557

 • วิชชา ตรีสุวรรณ

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 หน้า 38-40

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร;การผลิตอาหาร;นม;ผลิตภัณฑ์นม;ฟอง;การเกิดฟอง;ไอน้ำ;การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน;เครื่องมืออุตสาหกรรมอาหาร

 • Food science;Food production;Milk;Milk products;Foams;Foaming;Water vapour;Heat treatment;Food industry equipment

 • วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร;ฟองนม;การเกิดฟองนม;คุณสมบัติของฟองนม;วิธีการทำฟองนม;ไอน้ำร้อน;อุปกรณ์

 • Molecular gastronomy;Milk foaming

 • [1] วิชชา ตรีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

532

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิชชา ตรีสุวรรณ. (2557). วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์และเบื้องหลังการเกิดฟองนม.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,38-40


วิชชา ตรีสุวรรณ. "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์และเบื้องหลังการเกิดฟองนม" วารสารอาหาร, 44, 2557, 38-40.

วิชชา ตรีสุวรรณ. (2557). วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: รูปลักษณ์และเบื้องหลังการเกิดฟองนม.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,38-40