• นมแพะ ดีจริงหรือ

 • Goat milk good or not

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2557

 • 2557

 • ศกลวรรณ ประสิทธิ์

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 หน้า 33-37

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • นมแพะ;คุณค่าทางโภชนาการ;สารอาหาร;กรดไขมัน;องค์ประกอบทางเคมี;อาหารเพื่อรักษาโรค;การรักษาโรคโดยใช้อาหาร

 • Goat milk;Nutritive value;Nutrients;Fatty acids;Chemical composition;Therapeutic diets;Diet treatment

 • นมแพะ;คุณค่าทางโภชนาการ;สารอาหาร;กรดไขมัน;โครงสร้างทางเคมี;การป้องกันโรค;การรักษาโรค

 • Goat milk

 • [1] ศกลวรรณ ประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร)

239

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศกลวรรณ ประสิทธิ์. (2557). นมแพะ ดีจริงหรือ.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,33-37


ศกลวรรณ ประสิทธิ์. "นมแพะ ดีจริงหรือ" วารสารอาหาร, 44, 2557, 33-37.

ศกลวรรณ ประสิทธิ์. (2557). นมแพะ ดีจริงหรือ.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,33-37