• อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป

 • Disguise dangerous in meat processed

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2557

 • 2557

 • สุวีณา จันทพิรักษ์

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 หน้า 24-28

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • เนื้อ;ผลิตภัณฑ์เนื้อ;สารเจือปนในอาหาร;ไนไตรต์;ไนโตรซามีน;สารแต่งสีในอาหาร;การรมควัน;สารกันบูด;ความปลอดภัยทางอาหาร;กรรมวิธีการผลิตอาหาร

 • Meat;Meat products;Food additives;Nitrites;Nitrosamines;Food colourants;Smoking;Preservatives;Food safety;Food processing

 • เนื้อสัตว์แปรรูป;อันตราย;วัตถุเจือปนอาหาร;ไนไตรท์;ไนโตรซามีน;สีผสมอาหาร;การรมควัน;วัตถุกันเสีย;กระบวนการผลิต

 • [1] สุวีณา จันทพิรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป)

558

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

สุวีณา จันทพิรักษ์. (2557). อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,24-28


สุวีณา จันทพิรักษ์. "อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป" วารสารอาหาร, 44, 2557, 24-28.

สุวีณา จันทพิรักษ์. (2557). อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,24-28