• การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร

 • Production and application of fiber from agricultural raw material residues

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2557

 • 2557

 • วีระสิทธิ์ ธรรมวโร

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 หน้า 18-23

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • ใยอาหาร;วัตถุดิบ;ของเสียจากการเกษตร;การผลิต;การสกัด;อาหาร;อาหารเพื่อรักษาโรค;การรักษาโรคโดยใช้อาหาร;การใช้;อาหารขบเคี้ยว;ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่;ไส้กรอก;ซุป;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;สารเสริม;ส่วนผสม;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส

 • Dietary fibres;Raw materials;Agricultural wastes;Production;Extraction;Foods;Therapeutic diets;Diet treatment;Uses;Snack foods;Bakery products;Sausages;Soups;Food processing;Supplements;Ingredients;Chemicophysical properties;Organoleptic properties

 • ใยอาหาร;วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร;การผลิต;การสกัดด้วยน้ำสะอาด;การสกัดด้วยเอทานอล;ใยอาหารชนิดละลายน้ำ;ใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ;แหล่งอาหาร;การป้องกันโรค;การรักษาโรค;การประยุกต์ใช้;ข้าวแต๋น;คุกกี้;ไส้กรอก;ซุป;การเสริมใยอาหาร;วัตถุดิบ;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ;คุณภาพทางประสาทสัมผัส

 • Fiber;Agricultural raw material residues

 • [1] วีระสิทธิ์ ธรรมวโร

170

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วีระสิทธิ์ ธรรมวโร. (2557). การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,18-23


วีระสิทธิ์ ธรรมวโร. "การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร" วารสารอาหาร, 44, 2557, 18-23.

วีระสิทธิ์ ธรรมวโร. (2557). การผลิตและประยุกต์ใช้ใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร.  วารสารอาหาร, 44 (3) ,18-23